Algemene voorwaarden

 

MaXXprint

Kerkstraat 20a

6673BN Andelst

 

 

 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van MaXXprint. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op uw aanvraag u per post toegezonden worden.

 

 1. OFFERTES
 2. Alle door ons versterkte prijzen in circulaires, prijscouranten, folders en per fax, telefoon of per e-mail opgegeven zijn vrijblijvend.
  b. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden 14 dagen na offertedatum.
  c. Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 3. Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of aanbieding genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze cliënten in rekening brengen.
 4. Proefafdrukken worden in rekening gebracht.

 

 1. LEVERING
 2. Zendingen zijn inclusief bezorging, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Extra kosten voor spoedzendingen zijn voor rekening van de afnemer.
  b. Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 2 dagen zal contact opgenomen worden met de opdrachtgever.
  c. Goederen reizen altijd voor risico van Maxxprint. Met uitzondering buiten Nederland.
  d. Leveringen zijn voor risico van MaXXprint tot het moment dat ze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant, of door cliënt aangewezen derden zijn gebracht.

 

 1. PRIJZEN EN BETALINGEN
 2. Prijzen zijn exclusief BTW.
  b. Betaling is volgens afspraak, per overmaking, à contant of onder rembours. Cliënt kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.
  c. MaXXprint kan de cliënt te allen tijde zekerheid vragen dan wel een gedeeltelijke betaling vooraf verlangen bij speciale opdrachten of factuurbedragen boven de 10.000 euro. Hierbij geldt een aanbetaling van 60% van het factuurbedrag bij verstrekking van de opdracht. Bij aanvang van de werkzaamheden 20% en bij oplevering de overige 20%.
  d. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 15e dag na factuurdatum 1,5% rente per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd zijn.
  e. Tevens wordt bij iedere extra verstuurde herinnering 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.
  f. Indien MaXXprint een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk begrepen, voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gepubliceerd.

 

 1. EIGENDOM

Geleverde goederen die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van MaXXprint. Cliënt mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat cliënt niet van de verplichting tot betalen van schadevergoeding en winstderving.

 

 1. RISICO

Zaken zijn voor risico van MaXXprint tot het moment dat ze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant, of door cliënt aangewezen derden zijn gebracht.

 

 1. WIJZIGINGEN
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant van welke aard ook, die door cliënt worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden cliënt extra berekend. Opgave van wijziging dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging(en) voor rekening van de klant.
  b. Overschrijding van de overeengekomen levertijden door latere veranderingen van opdrachtgever zijn voor diens risico.

 

 1. AUTEURSRECHT
 2. Door het geven van een opdracht verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart hij MaXXprint in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de opdracht.
  b. Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie etc. die door MaXXprint aan cliënt worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij MaXXprint. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MaXXprint.
  c. Productiemiddelen zoals negatieven, positieven, werktekeningen, films, digitale gegevensdragers ed. blijven, indien deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van de klant. Het aangeleverde analoog beeldmateriaal zal worden teruggezonden. Wij zijn niet verplicht digitaal beeldmateriaal te bewaren,  tenzij anders is overeengekomen.

 

 1. AANLEVEREN VAN ORIGINELEN

Originelen dienen op een door ons aangegeven manier te worden aangeleverd. (zie aanleveringseisen vermeld op de site van www.maxxprint.nl) Indien op een andere manier wordt aangeleverd kunnen kosten ontstaan door beeldbewerking worden doorberekend. Ook kan de beeldkwaliteit nadelig beïnvloed worden, waarvoor MaXXprint nooit aansprakelijk kan worden gesteld.

 

 1. AFWIJKINGEN
 2. Kleurafwijkingen zijn geen reden voor afkeuring van de order.
  b. Indien een opgegeven lettertype niet beschikbaar is kan dit, in overleg met cliënt, vervangen worden door een daarop gelijkend.
  c. Bij verwerking van speciale materialen en halffabricaten kan MaXXprint geen verantwoordelijkheid nemen voor houdbaarheid, hechting, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van deze materialen. Ook is verantwoordelijkheid hiervoor steeds uitgesloten bij door cliënt aangeleverde materialen en halffabricaten. Bij bedrukking geldt dit tevens voor de licht- en kleurechtheid.
  d. Met het verlijmen van laminaten, foto’s, vinyl, plexiglas en alu foto’s bestaat de kans dat er stofdeeltjes achter het beeld komen. Dit is onvermijdelijk. Mocht het voorkomen dat er stofdeeltjes achter het product zitten dan is dat geen reden tot afkeuring.

 

 1. SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
 2. MaXXprint is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
  b. Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.
  c. Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan MaXXprint wordt vergoed.
  d. Indien door MaXXprint geleverde teksten en afbeeldingen door cliënt gebruikt worden voor reproductiedoeleinden zijn wij slechts aansprakelijk voor eventuele door ons gemaakte fouten in het oorspronkelijke ontwerp en nooit voor het geproduceerde. cliënt is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan MaXXprint te melden, zodat deze door ons hersteld kunnen worden. MaXXprint is niet aansprakelijk voor enige montage-, plaatsingskosten of andere herstelschade indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van geleverde materialen.
 3. Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door MaXXprint geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.
 4. Met betrekking tot het installeren van glasfolie neemt de opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid voor de eventuele schade die kan ontstaan door een thermische breuk. Hier is Maxxprint niet aansprakelijk voor.
 5. Op alle geleverde goederen zit een garantie van 1 jaar na levering. Dit heeft betrekking tot verkleuring, loslaten, krimpen, scheuren, barsten. Dit onder normaal gebruik en omstandigheden.
 6. Maxxprint is niet aansprakelijk voor het gebruikte beeldmateriaal dat voor de klant wordt aangeschaft of gedownload wordt van stocksites. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de beelden en moet indien nodig zelf voor de juiste licenties te zorgen en betalen. Maxxprint download de bestanden voor het produceren van de producten. Wij verlenen de klanten niet het gebruik van de beeldrechten. De klant moet deze bestanden zelf aanschaffen voor gebruik hiervan.

 

 1. UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

MaXXprint is gemachtigd om een opdracht of gedeelte daarvan door derden uit te laten voeren. Hiervoor geldt ten opzichte van de cliënt dezelfde verantwoordelijkheid en garantie als voor goederen die door MaXXprint zelf geproduceerd zijn. Hiervoor is geen overleg nodig met de opdrachtgever.

 

 1. ANNULERING

Indien cliënt een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden terzake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door ons gemaakte kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal cliënt deze hogere schade verschuldigd zijn.  Dit geld als de opdracht gedeelte of in zijn geheel uitgevoerd is. Of dat er al werkzaamheden of materialen besteld zijn voor het uitvoeren van een specifieke opdracht.

 

 1. OVERMACHT Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indoen zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. ONTBINDEN
  Mocht één van de partijen surcéance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van de verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde patij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Arnhem.

 

(c) 2005 MaXXprint. Alle rechten voorbehouden.

 

Laatste wijziging: 1 januari 2016